شماره تماس:09163151967

info@gilasweb.ir
شعبه اهواز:
استان خوزستان، اهواز، دانشگاه شهید چمران اهواز، بلوار اصلي، مرکز رشد واحد های فناور، تيم نرم افزاري گيلاس