۴ الی ۶ ماه قبل از برگزاری رویداد:

 • تعیین اهداف رویداد
 • تعیین تاریخ
 • تخمین هزینه ها
 • تعیین کمیته اجرایی
 • شناسایی مخاطبین
 • شناسایی محل رویداد
 • شناسایی حامیان مالی و تجاری
 • بررسی راه ها و شیوه های بازاریابی و اطلاع رسانی
 • ایجاد صفحه یا سایت رویداد
 • بودجه بندی

۲ الی ۳ ماه قبل از برگزاری رویداد:

 شناسایی سخنرانان اصلی همایش و بستن قرارداد با آنها

 • تعیین قیمت بلیت رویداد
 • عقد قرارداد با حامیان مالی و تجاری
 • طراحی لوگو
 • آغاز فعالیتهای بازاریابی
 • تهیه ابزارها و وسایل مورد نیاز برای رویداد
 • تولید بروشور، بلیت و دعوت نامه
 • تهیه پیش نویس رویداد
 • تهیه لیست رسانه ها و تخمین های مربوطه و مذاکره با آنها
 • تهیه و انتشار محتوای وب سایت
 • فروش بلیت

یک هفته قبل از برگزاری رویداد:

 • نهایی کردن متن و محتوای رویداد با سخنرانان
 • تهیه یک کپی از برنامه رویداد برای ثبت نام کنندگان
 • هماهنگی نهایی با حامیان مالی
 • ارسال ایمیل و پیام یادآوری به ثبت نام کنندگان
 • آماده کردن یک فایل پاورپوینت و به اشتراک گذاشتن آن با سخنرانان

در حین برگزاری رویداد

 • هماهنگی با تمام اعضای تیم
 • عکاسی و فیلم برداری از رویداد

 

بعد از برگزاری رویداد

 • تهیه گزارش مالی رویداد
 • انتشار گزارشی از رویداد روی وب سایت
 • ارسال ایمیل تشکر به شرکت کنندگان و سخنرانان همایش
 • ارسال فرم نظر سنجی برای مخاطبین